Home | 简体中文 | 繁体中文 | 杂文 | 打赏(Donations) | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎专栏 | Search | About

1.10. 管理黑洞

1.10.1. 无法流程化,标准化,不可重复

1.10.2. 石沉大海,不了了之

1.10.3. 到处救火

发现问题,指定规范,无人检查