Home | 简体中文 | 繁体中文 | 杂文 | 打赏(Donations) | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎专栏 | Search | Email

15.3. 用户注册与登录安全

用户注册与登录除了使用图片验证外,还应该记录来源IP,同时限制用户使用自动注册工具